Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada Gminy (2)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006 (1)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2006-2010 (36)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2010-2014 (45)
            Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018 (52)
            Uchwały Rady Gminy Osjaków kadencji 2018-2023 (1)
        Zadania i kompetencje Rady Gminy (1)
        Skład Rady (1)
        Komisje Rady Gminy (4)
    Wójt Gminy (1)
        Zarządzenia Wójta (0)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2014-2018 (256)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2010-2014 (238)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2006-2010 (221)
            Zarządzenia Wójta Gminy w kadencji 2002-2006 (1)
        Obwieszczenia Wójta (1)

Gmina
    Statut Gminy Osjaków (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Sołectwa - jednostki pomocnicze (2)
    Jednostki organizacyjne i inne ważniejsze instytucje (1)
        Oświata (2)
            Szkoła Podstawowa w Osjakowie (3)
                Konkurs na wolne stanowisko (1)
            Publiczne Przedszkole (1)
            Klub Dziecięcy w Drobnicach (1)
            Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Osjaków (1)
            Inne szkoły (1)
            Harmonogram dowozu uczniów (3)
            Podstawowa kwota dotacji (1)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
        Gminny Ośrodek Kultury (GOK) (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (2)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
            Pomoc społeczna (1)
            Świadczenia rodzinne (1)
            Zaliczka alimentacyjna (1)
            Druki do pobrania (0)
            Przetargi (0)
            Ogłoszenia (1)
                RODZINA 500+ (1)
            Nabór na wolne stanowisko pracy (1)
        Gminna Spółka Wodna Osjaków (2)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (0)
    Gmina Partnerska (5)
    Wykaz miejscowości (1)

Urząd Gminy
    Struktura organizacyjna (1)
        Wójt Gminy Osjaków (1)
        Zastępca Wójta Gminy Osjaków (1)
        Sekretarz Gminy (1)
        Skarbnik Gminy (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Regulamin urzędu (1)
    Ochrona danych osobowych RODO (5)
    Załatwianie spraw (0)
        Wodociągi i kanalizacja sanitarna (5)
        Ochrona Środowiska (38)
            Gospodarka odpadami (14)
            Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami (1)
            Program usuwania azbestu (2)
            Wycinka drzew (1)
            Retencja terenowa (1)
        Drogi Gminne (6)
        Podatki gminne (13)
            Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
            Informacje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny (1)
        Współpraca z organizacjami pożytku publicznego (2)
        USC (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
        Rejestry umów (0)
            Rok 2016 (2)
            Rok 2017 (0)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        za rok 2015 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        za rok 2014 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        na koniec kadencji 2014 (2)
        za rok 2013 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2012 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2011 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2010 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2009 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2008 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2007 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2006 (2)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2005 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2004 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2003 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        za rok 2002 (0)
            Rada Gminy (0)
            Kierownictwo urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
        na początek kadencji 2014-2018 (1)
        za rok 2016 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownictwo Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        za rok 2017 (0)
            Rada Gminy (1)
            Kierownicy Urzędu (1)
            Osoby wydające decyzje administracyjne (1)
            Kierownicy jednostek administracyjnych (1)
        Na koniec kadencji 2014-2018 (0)
            Rada Gminy (1)
            Wójt Gminy (1)
    Budżet, Podatki (34)
        Informacje z wykonania budżetu (49)
        Podatki (9)
        Pomoc Publiczna (1)
    Praca w urzędzie (0)
        Nabór na wolne stanowisko pracy (6)
        Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze (1)
    Likwidacja zużytych składników majątku ruchomego (0)
        Rok 2008 (7)
        Rok 2007 (6)
        Rok 2009 (0)
        Rok 2010 (0)
        Rok 2011 (0)
        Rok 2013 (0)
    Postępowanie przed sądami (1)
    Nieruchomości (15)
        Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości (0)
            Rok 2009 (0)
            ROK 2013 (3)
            ROK 2014 (3)
            ROK 2015 (1)
            ROK 2017 (1)
            ROK 2018 (4)
        Lokale mieszkalne (3)
        Obiekty komunalne (1)

Aktualności
    Spis powszechny ludności i mieszkań 2011 (2)
    Ochrona zdrowia (3)
    Wybory (0)
        Wybory 2006 (18)
        Wybory 2007 (3)
        Wybory 2009 do Parlamentu Europejskiego (1)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osjakowie (2)
        Wybory na Prezydenta RP 2010 (5)
        Wybory samorządowe 2010 (14)
        Wybory Parlamentarne 2011 (23)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Osjakowie 2012 (2)
        Wybory do Europarlamentu 2014 (3)
        Wybory samorządowe 2014 (22)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (8)
            Wybory ławników na kadencję 2016-2019 (1)
        Referendum Ogólnokrajowe w 2015 roku (6)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r. (14)
        Wybory samorządowe 2018 (21)
    Rolnictwo (6)
    Działalność gospodarcza (5)
    Organizacja zgromadzeń (1)
    Ochrona i zapobieganie szkodom wyrządzonym przez bobry (1)
    Ochrona zabytków (2)

Rozwój Gminy Osjaków
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Osjaków 2007-2013 (2)
    Plan Marketingu Terytorialnego Gminy (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (4)
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego - aktualny (1)
        Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego (12)
        rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu mpzp i Prognozy oddz. na środowisko dla fragmentu obrębu Raduczyce (1)
        Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osjaków (3)
    Strategia Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 - 2022 (1)
    Program Rewitalizacji dla Gminy Osjaków do 2023 roku. (2)
    Plan Gospodarkii Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków (1)
    Obwieszczenia Starosty Wieluńskiego (1)
    Realizacja projektów i zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych (0)
        Ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (0)
            Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego (1)
            Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków (5)
            E-administracja Gminy Osjaków (2)
            Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną (1)
            Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach (4)
            Klub dziecięcy w Gminie Osjaków = możliwość powrotu do pracy rodziców (1)
            Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków (3)
            Rajd rowerowy w ramach projektu pn. "Nadwarciańska turystyka aktywna na terenie gminy Osjaków" (1)
            Budowa targowiska w Osjakowie wraz z infrastrukturą (1)
        Z innych funduszy w perspektywie finansowej 2014-2020 (3)
        Nabór partnerów do projektu (2)
        W perspektywie finansowej 2007-2013 (8)
            Nadwarciański chrzan "marką" Łódzkiego (4)
            Podniesienie atrakcyjności turystycznej rzeki Warty poprzez doposażenie placu zabaw w Osjakowie (2)
    PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" (1)

Zamówienia publiczne
    Konkursy na realizację zadań publicznych (6)
    Przetargi 2018 (10)
        wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ (8)
        informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (8)
        zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (9)
        Plan zamówień publicznych na 2018r. (1)
    Archiwalne (0)
        Przetargi - 2017 (13)
            Przetargi - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSJAKOWIE (6)
            Przetargi - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERNICACH (4)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (14)
            informacja z otwarcia ofert (11)
            wybór najkorzystniejszej oferty (9)
            unieważnienie postępowania (3)
        Przetargi - 2009 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (7)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2008 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnięte (7)
                Budowa sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Osjakowie (20)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (2)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (8)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (8)
        Przetargi - 2007 (0)
            Zamknięte (7)
            Roztrzygnięte (11)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (4)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (13)
        Przetargi - 2010 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Roztrzygnęte (0)
            Nieroztrzygnięte (0)
            Unieważnione (0)
            Ogłoszenie o wynikach przetargu (5)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (5)
        Przetargi - 2011 (0)
            Otwrte (0)
            Rozstrzygnięte (11)
            Uniewaznione (1)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12)
            Ogłoszenie o zawarciu umowy (12)
            Modyfikacje i wyjasnienia treści SIWZ (13)
        Przetargi - 2012 (0)
            Otwarte (0)
            Zamknięte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
                Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osjakowie wraz z niebędna infrastrukturą (15)
            Nierozstrzygnięte (0)
            Unieważnione (1)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (10)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje i wyjaśnienia SIWZ (7)
        Przetargi - 2013 (1)
            Otwarte (0)
            Rozstrzygnięte (10)
            Ogłoszenia o wynikach przetargu (11)
            Ogłoszenia o zawarciu umowy (11)
            Modyfikacje, wyjaśnienia i zmiany SIWZ (7)
        Przetargi - 2014 (10)
            Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ (11)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (8)
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (10)
            unieważnienie postępowania (2)
        Przetargi - 2015 (36)
        Przetargi - 2016 (5)
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (5)
            Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (3)
            Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ (4)
            ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (4)
    Przetargi niepodlegające ustawie o zamówieniach publicznych (127)

Sesje Rady Gminy
    Transmisje Sesji Rady Gminy (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij