Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1

Obszar: wojewodztwo łodzkie powiat wieluński

Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2019 do godz. 20:00 dnia 18.01.2019

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach śniegu z deszczem

i mokrego śniegu. Spadek temperatury od 0··C do -2··C. Temperatura minimalna gruntu około -4··C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: W nocy utrzyma się ujemna temperatura. Temperatura minimalna około -5··C.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Barbara Wrzesińska

Godzina i data wydania: godz. 09:25 dnia 18.01.2019


O G Ł O S Z E N I E


W związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 3.12.2018r. sygnatura akt:  I Ns 252/18 Gminna Komisja Wyborcza w Osjakowie ustala termin przeprowadzenia losowania dotyczącego obsadzenia mandatu radnego w okręgu nr 7 na dzień 14 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 9 Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26.

                                                                                                                                                                  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Osjakowie

                                                                                                                                                                                                                       (-) Wiesław Jaskólski


Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - V etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 26.126,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 390/OZ/D/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Koszt całkowity zadania: 28.441,40 zł.
link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

 


 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Osjaków z dnia 23 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

WIĘCEJ

 


 SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW

Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-2018.

Był to okres pracowity, w którym nastąpiło wiele pozytywnych zmian i zrealizowanych zostało  wiele zadań. Gmina jest przygotowana do kolejnych inwestycji, na które zostały już pozyskane środki zewnętrzne.

Przez te cztery lata spotykałem się ze wsparciem i współpracą dużego grona osób, którym zależy na rozwoju Gminy. Współpraca zawsze odbywała się według wzajemnego szacunku, za co serdecznie Państwu dziękuję. Wspólne działania doprowadziły do rozwoju Gminy Osjaków i pozytywnych zmian, które dotyczą wszystkich dziedzin życia Mieszkańców.

Pełniąc urząd Wójta Gminy Osjaków poznałem mieszkańców i wiem, że jesteście Państwo wymagający. Wiem również, że każdego dnia dokonujecie przemyślanych i trafnych  wyborów.

Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości w realizacji swoich zamierzeń oraz grona prawdziwych przyjaciół.

Z wyrazami szacunku

Jarosław TROJAN  

 


Projekt pt: "ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW"
 
Gmina Osjaków otrzymała dofinansowanie w kwocie 149 500,00 zł w projekcie granowym nr KPL/U/31/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO"

 

Osoby powyżej 25 roku życia będą mogły wziąć udział w jednym z siedmiu darmowych modułów szkoleniowych:

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 267 osób oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 12 laptopów.

Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do szkoły.

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 r.

Informacje dotyczące zapisów na bezpłatne szkolenia pojawią się wkrótce na naszej stronie.


HARMONOGRAM DOWOZÓW UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2018/2019 I PÓŁROCZE więcej

 


 

 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 74
w miejscowości Kuźnica Strobińska.

OBWIESZCZENIE


 

Umowa nr 633/EE/D/2017 z dn. 19.12.2017
 
Szkoła Podstawowa w Osjakowie realizuje Program Edukacji Ekologicznej pn.
"Eko - uczniowie w Osjakowie".
 
Rozpoczęcie realizacji zadania: 20.11.2017, zakończenie realizacji projektu: 22.06.2018
Całkowity koszt zadania: 29.620,00, dotacja z WFOŚ: 25.000,000.

www.zainwestujwekologie.pl

 


Gmina osjaków informuje, że zadanie Program Edukacji Ekologicznej p.n. "Bawimy się wesoło gdy czyste powietrze wokoło" realizowany w Publicznym Przedszkolu w Osjakowie jest współfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 10 200,00 zł na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 545/EE/D/2017 w formie dotacji.
Koszt całkowity zadania 12 000,00 zł.

W ramach realizacji projekcu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne:
1. zestaw do wykonywania wiatraków,
2. zestaw konstrukcyjny energia wodna i wiatrakowa,
3. lornetka,
4. tellurium - model ziemi i księżyca,
5. zestaw książek przyrodniczych,
6. zestaw gier edukacyjnych,
7. eksperymenty - księga młodych odkrywców,
8. układ słoneczny - model ruchomy,
9. plansze edukacyjne,
10. zestaw do energii odnawialnej,
11. zestaw materiałów papierniczych i biurowych.

 

www.zainwestujwekologie.pl

 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków z siedzibą w Urzędzie Gminy w Osjakowie ul Targowa 26, 98-320 Osjaków. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /43/ 8423391; adresu e-

mail: sekretariat@osjakow.pl; skrytki ePUAP: /UGOsjakow/skrytka.

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: inspektor.osjakow@wp.pl

.        Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:        wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Osjakowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

.       wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Osjakowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

.        rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;

.        zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

.         prowadzenia korespondencji, w tym korespondecji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

.         podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

.         podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

.         prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

.         prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

.         prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

.         prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

.         prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Osjakowie. Przy czym podanie danych jest:

.         obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

.         dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
RODO w ewidencji ludności

RODO w urzędzie stanu cywilnego
RODO w dowodach osobistych

 


 

 Ogłoszenie

Gmina osjaków ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działając zgodnie z artykułem 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

WIĘCEJ

 


 

Gmina Osjaków realizuje projekt pn. "Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w Raduckim Folwarku z przeznaczeniem na edukację przedszkolną", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.

Wartość projektu - 1 051 285,01 zł, w tym dofinansowanie - 695 969,48 zł.
Celem projektu jest przezwyciężenie co najmniej dwóch negatywnych zjawisk zdefiniowanych w Programie Rewitalizacji gminy Osjaków na lata 2016-2023, które występują na przedmiotowym obszarze. Projekt ma na celu m.in.: niwelowanie skutków wykluczenia społecznego oraz powstanie nowych miejsc pracy. Pośrednio osiągnięte zostaną również inne korzyści, takie jak aktywizacja zawodowa mieszkańców, poprawa jakości życia, wzrost aktywności społecznej czy dostęp do usług publicznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1) przygotowanie projektu - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności projektu;
2) adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na edukację przedszkolną - roboty budowlane związane z zadaniem;
3) zagospodarowanie terenu i mała architektura - ogrodzenie terenu, urządzenie placu zabaw i terenów zielonych;
4) zarządzanie projektem - pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, prace związane z koordynacją nad realizacją projektu;
5) zakup wyposażenia;
6) promocja projektu.
Miejsce realizacji: Raducki Folwark, dz. ewid. nr: 346/2, 347/2, obręb ewid. Raducki Folwark Stanisławów.
Czas realizacji: 2018 r.

 


 Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

    Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej.
Warto założyć go jak najszybciej - przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
    Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy - płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany. JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK - TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!

WIĘCEJ


  

Gmina Osjaków informuje, że zadanie
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie.

Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł
Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl


Harmonogram  odbioru odpadów w Gminie Osjaków
znajdą państwo
TUTAJ.


"AKTYWNA TABLICA" w Gminie Osjaków

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej  zostały zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego "Aktywna Tablica", mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia 23.10.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków dotacja celowa przeznaczona jest na  zakup pomocy dydaktycznych: 3 tablice interaktywne i projektor ultrakrótkoogniskowy.  Kwota dotacji to 14 000,00 zł. Całość zadania to 17 500,00 zł.
 


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy nr 47/2017/960.67 z dnia 06.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków. Dotacja finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  Kwota dotacji to 6 700,00 zł.


 

Gmina Osjaków uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Osjaków" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Wartość projektu - 2.426.986,50 zł, w tym wartość dofinansowania - 1.836.042,50 zł.

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w Gminie Osjaków, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu obejmuje montaż: 62 instalacji fotowoltaicznych (w tym 3 na gruncie) o mocy 3 kW oraz 8 szt. o mocy 2 kW każda na budynkach mieszkańców gminy i na budynkach: oczyszczalni ścieków w Osjakowie - 39, 52 kW (na gruncie), Gminnego Ośrodka Kultury w Osjakowie - 2 kW, stacji uzdatniania wody w Osjakowie - 10,4 kW, stacji uzdatniania wody w Chorzynie - 7,8 kW, 6 mieszkańców w ramach projektu zrealizuje wymianę pieca na kocioł na biomasę (2 szt x 25 kW i 4 szt x 20 kW).

Lokalizacja projektu obejmuje miejscowości: Borki Walkowskie, Chorzyna, Czernice, Dębina, Drobnice, Felinów, Gabrielów, Józefina, Kolonia Dąbrowice, Kolonia Raducka, Krzętle, Kuźnica Ługowska, Kuźnica Strobińska, Osjaków, Raduczyce, Stanisławów, Walków i Zofia.

Realizacja projektu do 31 marca 2019 r. 


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IV etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.705,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 139/OZ/D/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. ze środków udostępnionych przez:


- NFOŚ i GW w kwocie 13.334,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 10.371,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 29.631,74 zł.

link do stronywww.zainwestujwekologie.pl


Urząd Gminy w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców do korzystania z programów priorytetowych w ramach ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

WIĘCEJ


Osjaków dn. 28 grudnia 2016 r.

   Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków"

jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 7995,00 zł, na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 733/BN/D/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 15.990,00 zł.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków.

www.zainwestujwekologie.pl


Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/16-00
z dnia 22 września 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, o przystąpieniu do realizacji projekt pn.

"E-administracja Gminy Osjaków"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Realizacja projektu od 29 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 Całkowita wartość projektu wynosi - 717 458,01 zł
Wartość dofinansowania - 462 450,81
 

WIĘCEJ


Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków - etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

"Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29 300,00 zł.
www.zainwestujwekologie.pl 

 


 

Projekt pn. "Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców" nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ

Pliki do pobrania


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Osjaków" dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS, prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

ZGŁOSZENIE.PDF


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

 

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa 607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński  693 409 920 - sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk  693 409 907 - sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski  607 180 113 - sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka 667 711 333 - Kierownik referatu


 INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91

www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:
na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie
Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
SWIFT CODE: GBWCPLPP


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".