Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Harmonogram dowozu uczniów II półrocze 2017-2018

TUTAJ 


Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Data, godzina Miejscowość
2018-02-12, 09-19 Felinów, Zofia, Felinów Tartak
2018-02-12, 08-11 i 16-19 Katarzynopole, Raduczyce, Kajdas, Drobnice


Harmonogram zebrań sołeckich w 2018 roku.

TUTAJ


 Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

    Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
    Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany. JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!
Załóż Profil Zaufany już dziś!

WIĘCEJ


 Urząd Gminy w Osjakowie zatrudni

od zaraz na umowę o pracę na pełny etat operatora maszyn ciężkich: koparki, koparko-ładowarki, równiarki. Pierwsza umowa na okres próbny na 3 m-ce. Mile widziane dodatkowe uprawnienia na obsługę piły spalinowej.
Zgłoszenia z uprawnieniami (kserokopia) przyjmowane będą do dnia 5 lutego 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26.
Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały osoby posiadające największą liczbę uprawnień.

Wójt Gminy Osjaków


 PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości:

Czernice - w dniu 02.02.2018r. godz. 13:00-15:00


Ogłoszenie wyników konkursu na dyrektora GOK w Osjakowie

Ogłoszenie


 Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
w czasie dowozu do i z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Osjaków.
TUTAJ


Gmina Osjaków informuje, że zadanie
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi na podstawie umowy o dofinansowanie nr 640/OW/P/2017

Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Drobnicach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 4322,8 m.b. w Nowej Wsi i Dębinie wraz z przyłączami i przepompownią ścieków, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie.

Wartość ogólna zadania: 2 958 099,00 zł
Wysokość dofinansowania: 715 698,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl


Harmonogram  odbioru odpadów w Gminie Osjaków
znajdą państwo TUTAJ.


„AKTYWNA TABLICA” w Gminie Osjaków

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Częstochowskiej  zostały zakupione i zamontowane interaktywne pomoce dydaktyczne w ramach Programu Rządowego „Aktywna Tablica”, mającego na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na podstawie umowy nr 516/2017 z dnia 23.10.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków dotacja celowa przeznaczona jest na  zakup pomocy dydaktycznych: 3 tablice interaktywne i projektor ultrakrótkoogniskowy.  Kwota dotacji to 14 000,00 zł. Całość zadania to 17 500,00 zł.


GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
finansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie w budynku przy ul. Wieluńskiej powstanie GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, dotowany z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy Osjaków, na podstawie umowy nr 47/2017/960.67 z dnia 06.12.2017r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Gminą Osjaków. Dotacja finansowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej.  Kwota dotacji to 6 700,00 zł.


 
 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

 

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IV etap

 

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.705,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 139/OZ/D/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. ze środków udostępnionych przez:


- NFOŚ i GW w kwocie 13.334,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 10.371,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 29.631,74 zł.

link do stronywww.zainwestujwekologie.pl


Urząd Gminy w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców do korzystania z programów priorytetowych w ramach ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

WIĘCEJ


Osjaków dn. 28 grudnia 2016 r.

   Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków"

jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 7995,00 zł, na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 733/BN/D/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 15.990,00 zł.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków.

www.zainwestujwekologie.pl


Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/16-00
z dnia 22 września 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, o przystąpieniu do realizacji projekt pn.

"E-administracja Gminy Osjaków"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Realizacja projektu od 29 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 Całkowita wartość projektu wynosi - 717 458,01 zł
Wartość dofinansowania – 462 450,81
 

WIĘCEJ


Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków - etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

"Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29 300,00 zł.
www.zainwestujwekologie.pl 

 


 

Projekt pn. "Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców" nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ

Pliki do pobrania


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Osjaków" dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS, prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

ZGŁOSZENIE.PDF


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 - sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 - sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 - sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 - Kierownik referatu


 INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl
http://monitorpolski.gov.pl
http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:
na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie
Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:
Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050
SWIFT CODE: GBWCPLPP


 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij