Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Apel o pomoc dla poszkodowanych w pożarze

Wójt Gminy Osjaków  i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie zwracają się  z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce  w nocy z  20 na 21  października br. w Gminie Osjaków.
Pożar strawił dorobek całego życia rodziny, zniszczeniu uległ budynek mieszkalny.  W jednej chwili rodzina została pozbawiona dachu nad głowa, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Poszkodowani będą musieli wybudować nowy dom.

Dlatego gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy  poszkodowanym zarówno w formie rzeczowej (materiały budowlane, praca przy budowie) jak i finansowej  o rozważenie udzielenia pomocy.
Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie z siedzibą przy ulicy Wieluńskiej 11/8, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.
Natomiast pomoc finansową można przekazać na  rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Działoszynie  Oddział  w Osjakowie numer:  94 9251 1019 0012 8195 3000 0010   z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym - pożar w Czernicach"

Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Osoby do kontaktu – Ewa Wieczorek, Emilia Kałuża  ul. Wieluńska 11/8 Osjaków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 43 842 34 20   kom. 792178860


Do sprzedaży lokal mieszkalny w centrum Osjakowa
WIĘCEJ


 PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości:

Osjaków ul. Wieluńska, Kościelna, Spacerowa, Nad Wartą - w dniu 27.10.2017r. godz. 8:00-14:00
Dębina Kolonia, Dębina, Skaleniec, Zygmuntów - w dniu 30.10.2017r. godz. 8:00-14:00
Kolonia Raducka, Raducki Folwark, Cieluchy - w dniu 08.11.2017r. godz. 9:00-14:00


  Harmonogram dowozu uczniów I półrocze 2017-2018

TUTAJ


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.
 
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - IV etap
 
z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.705,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 139/OZ/D/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 13.334,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 10.371,00 zł
- Koszt całkowity zadania: 29.631,74 zł.

 Odnawialne źródła energii - nowy termin rozstrzygnięcia konkursu

Wszystkich zainteresowanych wynikami konkursu ogłoszonego przez Województwo Łódzkie w ramach naboru: Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w którym Gmina Osjaków złożyła wniosek o dofinansowanie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów oraz planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wskazany przez Zarząd Województwa nowy termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na wrzesień 2017r.

Przypominamy, że chodzi o pozyskanie przez Gminę Osjaków funduszy zewnętrznych na:
- instalację ogniw fotowoltaicznych
- instalację kotłów na biomasę.

Więcej informacji: TUTAJ


Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Osjaków zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy na spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie propozycji do projektu uchwały Rady Gminy Osjaków W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości W ramach pomocy de minimis.

WIĘCEJ


Osjaków, dnia 9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


Zarządzenie Nr 176/2017
Wójta Gminy Osjaków
z dnia 13 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

WIĘCEJ


Usuwanie drzew i krzewów po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

WIĘCEJ


 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


Urząd Gminy w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców do korzystania z programów priorytetowych w ramach ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

WIĘCEJ


Osjaków dn. 28 grudnia 2016 r.

   Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn.
"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków"

jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 7995,00 zł, na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 733/BN/D/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 15.990,00 zł.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków.

www.zainwestujwekologie.pl


Umowa o dofinansowanie
nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0004/16-00
z dnia 22 września 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, o przystąpieniu do realizacji projekt pn.

"E-administracja Gminy Osjaków"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Realizacja projektu od 29 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

 Całkowita wartość projektu wynosi - 717 458,01 zł
Wartość dofinansowania – 462 450,81
 

WIĘCEJ

Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków - etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

"Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016"

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29 300,00 zł.
www.zainwestujwekologie.pl 

 


 

Projekt pn. "Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców" nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ

Pliki do pobrania


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Informacja dla rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2016r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie czekają na Państwa:

- w każdy poniedziałek i środę do godziny 17:00;
- w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00;

ZAPRASZAMY

Od kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. włącznie,  świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po  1 lipca 2016 r. świadczenia ...

WIĘCEJ


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków - III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
-
Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych

z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej
i urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Osjaków"
dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 - sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 - sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 - sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 - Kierownik referatu


Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

 

Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij