Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 – sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 – sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 – sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 – Kierownik referatu


 

WIĘCEJ


INFORMACJA dotycząca wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wieluniu na kadencję 2016-2019 więcej


 Szanowni Mieszkańcy

    W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie, na nowy okres programowania 2014-2020, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne  z mieszkańcami naszej gminy, która jest członkiem tego  stowarzyszenia. Na spotkaniach będziemy dyskutować o pomysłach (projektach) i celach, które mieszkańcy chcieliby, żeby były realizowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania środków unijnych.  
    Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie, przy ul. Wieluńskiej 26. Spotkanie poprowadzi dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania, przedstawiając m.in. możliwości w pozyskiwaniu środków na realizację działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś Leader.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 – 2022, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zebranie informacji służącej do określenia głównych zadań i kierunków rozwoju naszej Gminy.

Treść ankiety dostępna jest na stronie internetowej www.osjakow.bip.net.plwww.osjakow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26. Wypełnienie ankiety jest anonimowe.

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu ankietowym.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

ANKIETA


Osjaków, dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o ewidencyjnym nr 29/1 w obrębie Jasień oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

W I Ę C E J


10-IV-2015, godz.: 10:00 - 14:00
BEZPŁATNA POMOC przy wypełnianiu wniosków o materiał siewny

WIĘCEJ


 INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Osjakowie Uchwały Nr V/21/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od dnia 1 kwietnia 2015 r. nie będą objęci dotychczasowym system gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i inne).

W związku z powyższym właściciele, zarządcy, użytkownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są z dniem 1 kwietnia 2015 r. do podpisania indywidualnej umowy na świadczenie takich usług z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 792/BN/D/2014 w formioe dotacji z dnia 09 grudnia 2014 r.
 
Zadanie pod nazwą: Opracowanie pt."Ekspertyza określająca możliwości i sposoby zapobiegania dalszej degradacji ekosystemu wodnego rzeki Warty oraz przyległych do niej terenów na odcinku od km 569+000 w miejscowości Osjaków do km 575+200 w miejscowości Kajdas" - zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Koszt całkowity zadania: 108 240,00 zł.
Kwota dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 86 592,00 zł.
Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach. Opracowana ekspertyza obejmuje pięć tomów. Opracowana ekspertyza zawiera analizę stanu istniejącego, przyrodnicze badania terenowe, pomiary przekrojów rzeki Warty, określa zakres działań zapobiegawczych w aspekcie zgodnościz Ramową Dyrektywą Wodną, tj. niepogorszenia stanu wód w rozumieniu tej dyrektywy, w celu ograniczenia degradacji ekosystemu wodnego rzeki Warty i terenów przyległych.
Ekspertyza jako dokument opiniotwórczy stanowiła będzie podstawę podjęcia ewentualnych decyzji administracyjnych. 
 


 

Harmonogram dowozów na rok szkolny 2014/2015 II półrocze

H A R M O N O G R A M


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2015 ROK
 
Wiecej informacji TUTAJ
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
Informacji dotyczące wyborów samorządowych znajdą Państwo TUTAJ

INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW
 
Urząd Gminy w Osjakowie, informuje mieszkańców o możliwości oddawania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w następujących miejscach:
- leki – plac UG w Osjakowie ul. Targowa 26, w godz. pracy urzędu (7.30 - 15.30)
- odpady zielone – plac UG w Osjakowie ul. Wieluńska 21, w godz. pracy urzędu (7.30 -15.30)
- szkło i opakowania typu PET – plac przy Oczyszczalni Ścieków w Osjakowie ul. Wesołe Kąty 3

"Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" znajdą Pańswo TUTAJ

 KURENDA

o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku

W 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

-  od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
-  od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.  wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożene w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2015r.

- od dnia 1 października do dnia 31 października 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015r. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Stawka zwrotu podatku w roku 2015 na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł. Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wynosi 86 litrów.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Więcej TUTAJ


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Beneficjent:  Gmina Osjaków

 

Operacja pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czernice mająca na celu podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich,  zaspokajanie potrzeb mieszkańców i osób odwiedzających obszar działania LGD w zakresie turystyki i rekreacji poprzez zagospodarowanie miejsca, które będzie służyć temu celowi współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


  INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie

na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij