Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

KURENDA
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od  07.09 do 10.09.2015r. od godziny 6.00  na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

07.09 (poniedziałek)     Drobnice, Raduczyce, Raducki Folwark, Kolonia Raducka, 
                                     Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec, 

08.09 (wtorek)              Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka,
                                     Kolonia Dąbrowice      
                                                                                                            
09.09 (środa)                Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle,
                                     Zofia, Gabrielów, Felinów

10.09 (czwartek)           Osjaków                         
   
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
2. złom metalowy
3. dywany, wykładziny
4. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
5. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione
- zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
- opony

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 633 08 15 wew. 227
Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.  


                                                                                                            Wójt Gminy Osjaków
                                                                                                              /-/ Jarosław Trojan


 HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW
NA ROK SZKOLNY 2015 - 2016

Harmonogram można pobrać TUTAJ


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 KURENDA

Urząd Gminy w Osjakowie uprzejmie informuje, iż można składać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą, w gospodarstwach rolnych na terenie gminy w następujących uprawach: kukurydza na kiszonkę, rośliny strączkowe, ziemniaki, warzywa gruntowe, krzewy owocowe.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 8 lub TUTAJ

Termin składania wniosków niezwłoczny.

Wójt Gminy Osjaków
Jarosław Trojan


 Niski stran wód w Gminie Osjaków

Więcej TUTAJ


Kurenda

Szanowni Państwo oszczędzajmy wodę!!!!

    W związku z występującymi od 2 tygodni upałami oraz utrzymującą się od dłuższego czasu suszą, wprowadza się zakaz podlewania ogródków i upraw, napełniania zbiorników wodnych oraz mycia samochodów w godzinach od 17.00 – 22.00.
    Pomimo stałego wydobycia wody, podczas upałów odnotowujemy 5 - krotnie większy rozbiór wody przez odbiorców. Spowodowane jest to używaniem wody do celów innych niż socjalno-bytowe. Proszę mieć na uwadze, iż woda dostarczana do Państwa domów przeznaczona jest przede wszystkim do celów socjalno – bytowych. 
    Pobór wody w tym okresie i jej wykorzystywanie do innych celów, powoduje ograniczenia dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe oraz dla zwierząt. 
    Proszę o zgłaszanie przypadków podlewania trawników, upraw lub bezprawnego korzystania z hydrantów.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

Osjaków, dnia 10 sierpnia 2015 r.


 Umowa Dotacji NR 86/EE/D/2015

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków

z dziedziny edukacji ekologicznej otrzymała dofinansowane w kwocie do 14 000,00 zł  w formie dotacji  ze środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 – sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 – sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 – sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 – Kierownik referatu


Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 – 2022, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zebranie informacji służącej do określenia głównych zadań i kierunków rozwoju naszej Gminy.

Treść ankiety dostępna jest na stronie internetowej www.osjakow.bip.net.plwww.osjakow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26. Wypełnienie ankiety jest anonimowe.

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu ankietowym.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

ANKIETA


Osjaków, dnia 15 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o ewidencyjnym nr 29/1 w obrębie Jasień oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

W I Ę C E J


 INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Osjakowie Uchwały Nr V/21/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od dnia 1 kwietnia 2015 r. nie będą objęci dotychczasowym system gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i inne).

W związku z powyższym właściciele, zarządcy, użytkownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są z dniem 1 kwietnia 2015 r. do podpisania indywidualnej umowy na świadczenie takich usług z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2015 ROK
 
Wiecej informacji TUTAJ

INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW
 
Urząd Gminy w Osjakowie, informuje mieszkańców o możliwości oddawania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w następujących miejscach:
- leki – plac UG w Osjakowie ul. Targowa 26, w godz. pracy urzędu (7.30 - 15.30)
- odpady zielone – plac UG w Osjakowie ul. Wieluńska 21, w godz. pracy urzędu (7.30 -15.30)
- szkło i opakowania typu PET – plac przy Oczyszczalni Ścieków w Osjakowie ul. Wesołe Kąty 3

"Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" znajdą Pańswo TUTAJ

 KURENDA

o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku

W 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

-  od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
-  od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.  wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożene w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2015r.

- od dnia 1 października do dnia 31 października 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015r. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Stawka zwrotu podatku w roku 2015 na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł. Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wynosi 86 litrów.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Więcej TUTAJ


 

  INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie

na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij