Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

OSTRZEŻENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu OSTRZEGA

Przed fałszywymi kontrolerami podającymi się za pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu i usiłującymi wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej


  Informujemy że ze względu na awarię lini telefonicznej prosimy dzwonić do Urzęu Gminy na numer 43 842 33 80


 Przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Osjaków

5.02.2016 (piątek) 8:30-17:00 - Krzętle, Chorzyna, Tobułki
9.02.2016 (wtorek) 8:30-14:00 - Józefina
15.02.2016 (poniedziałek) 8:00-14:00 - Osjaków


 WAŻNE ZMIANY W PODATKACH LOKALNYCH W ROKU 2016.

Z dniem 1 stycznia 2016r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, w ustawie z dnia 15 listopada 1984rr. O podatku rolnym oraz w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw(Dz.U z 2015 r. poz. 1045 ).

WIĘCEJ


  Zaproszenie na szkolenie

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejon Wieluń i PT KRUS w Wieluniu zapraszają rolników na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Tematy szkolenia:
-
„Zmiany w ubezpieczeniach i świadczeniach rolniczych obowiązujące od 2016 roku”.
- „Wypadki przy pracy rolniczej”
- „Premia w wysokości 60 000 zł dla małych gospodarstw rolnych w 2016 roku”
 
Data: 1 luty 2016r, godz. 11.00
miejsce: Gminny Ośrodek Kultury (obok Urzędu Gminy)
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


 Harmonogram zebrań sołeckich 2016 r.

HARMONOGRAM


 Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

Urząd Gminy w Osjakowie uprzejmie informuje, że 31 stycznia 2016 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2016 r.

WIĘCEJ


 Zimowe utrzymanie dróg koordynuja:

Leszek Wajs – 609537722
Wioletta Sroka - 667711333


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie z dziedziny Gospodarki Odpadami i Ochrony Powierzchni Ziemi otrzymała dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 192 155,00 zł w formie pożyczki.

Koszt całkowity zadania wyniósł 213 750,75 zł
W ramach zadania wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osjakowie przy ul. Wesołe Kąty 3. Działalność PSZOK będzie polegała na przyjęciu i ważeniu odpadów, przekazaniu przyjętych odpadów do wyznaczonego miejsca tymczasowego magazynowania, a następnie przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich odbioru.
www.zainwestujwekologie.pl


Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
-
Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych
z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej
i urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Osjaków"
dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 


                               

 HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW
NA ROK SZKOLNY 2015 - 2016

Harmonogram można pobrać TUTAJ


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Umowa Dotacji NR 86/EE/D/2015

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków

z dziedziny edukacji ekologicznej otrzymała dofinansowane w kwocie do 14 000,00 zł  w formie dotacji  ze środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 – sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 – sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 – sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 – Kierownik referatu


Szanowni Mieszkańcy

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Gminy Osjaków na lata 2015 – 2022, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zebranie informacji służącej do określenia głównych zadań i kierunków rozwoju naszej Gminy.

Treść ankiety dostępna jest na stronie internetowej www.osjakow.bip.net.plwww.osjakow.pl  oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26. Wypełnienie ankiety jest anonimowe.

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu ankietowym.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

ANKIETA


 INFORMACJA

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Osjakowie Uchwały Nr V/21/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/133/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od dnia 1 kwietnia 2015 r. nie będą objęci dotychczasowym system gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (instytucje publiczne, przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i inne).

W związku z powyższym właściciele, zarządcy, użytkownicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są z dniem 1 kwietnia 2015 r. do podpisania indywidualnej umowy na świadczenie takich usług z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW
 
Urząd Gminy w Osjakowie, informuje mieszkańców o możliwości oddawania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w następujących miejscach:
- leki – plac UG w Osjakowie ul. Targowa 26, w godz. pracy urzędu (7.30 - 15.30)
- odpady zielone – plac UG w Osjakowie ul. Wieluńska 21, w godz. pracy urzędu (7.30 -15.30)
- szkło i opakowania typu PET – plac przy Oczyszczalni Ścieków w Osjakowie ul. Wesołe Kąty 3

"Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" znajdą Pańswo TUTAJ

 KURENDA

o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2015 roku

W 2015 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

-  od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
-  od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.  wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożene w terminie od dnia 1 lutego do 28 lutego 2015r.

- od dnia 1 października do dnia 31 października 2015 r. - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015r. 

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego w roku 2015 na 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.

Stawka zwrotu podatku w roku 2015 na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 zł. Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wynosi 86 litrów.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Więcej TUTAJ


 

  INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie

na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


Urząd Gminy Osjaków
Targowa 26, 98-320 Osjaków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij