Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej


Harmonogram dowozów na rok
 
szkolny 2014/2015 I półrocze
 
Przywóz uczniów w dniu 1 września 2014r. z miejscowości Drobnice
- godz 8:45, z miejscowości Raduczyce - 8:50, z pozostałych miejscowości godzinę później
niż w harmonogramie.
 
Więcej informacji TUTAJ
 
Wybory samorządowe 2014
 
Informacji dotyczące wyborów samorządowych znajdą Państwo TUTAJ
 

INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 
ZGŁOSZENIE.PDF


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSJAKÓW
 
Urząd Gminy w Osjakowie, informuje mieszkańców o możliwości oddawania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w następujących miejscach:
- leki – plac UG w Osjakowie ul. Targowa 26, w godz. pracy urzędu (7.30 - 15.30)
- odpady zielone – plac UG w Osjakowie ul. Wieluńska 21, w godz. pracy urzędu (7.30 -15.30)
- szkło i opakowania typu PET – plac przy Oczyszczalni Ścieków w Osjakowie ul. Wesołe Kąty 3

 MIESZKAŃCY GMINY OSJAKÓW

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Osjakowie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody, ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty Urząd Gminy w Osjakowie , informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych uzależniona jest od sposobu gromadzenia odpadów i wynosi:
- przy selektywnej zbiórce odpadów – 6,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
- bez selektywnej zbiórki odpadów – 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Opłatę nalicza się samodzielnie w oparciu o sposób gromadzenia odpadów, liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość oraz miesięczną stawkę ustaloną przez Radę Gminy.

W związku z powyższym, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć do dnia 31 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy w Osjakowie (pokój nr 2) lub u sołtysów.

Druki deklaracji znajdują się u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Osjakowie oraz na stronie internetowej www.osjakow.bip.net.pl.W przypadku nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -  Wójt Gminy Osjaków zobowiązany jest do określenia  w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku:
1.za miesiąc styczeń-luty do dnia 15 marca danego roku;
2.za miesiąc marzec-kwiecień do dnia 15 maja danego roku;
3.za miesiąc maj-czerwiec do dnia 15 lipca danego roku;
4.za miesiąc lipiec-sierpień do dnia 15 września danego roku;
5.za miesiąc wrzesień-październik do dnia 15 listopada danego roku;
6.za miesiąc listopad-grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan

"Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" znajdą Pańswo TUTAJ KURENDA

o warunkach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 roku

W 2014 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego
w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

-  od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
-  od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

- od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r.  wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej
w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 2 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wyniesie 81,70 zł. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju.

Wójt Gminy Osjaków
/-/ Jarosław Trojan


 Umowa Dotacji NR 686/OZ/D/2013
z dnia 11.12.2013 r.


Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.
UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY OSJAKÓW 
z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi-AZBEST otrzymała dofinansowane w formie dotacji ze środków
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w kwocie 20 444,00 zł
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 860,00 zł OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz o  przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Więcej TUTAJ


 Umowa Dotacji NR 608/EE/D/2012

z dnia 20.12.2012 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Walory przyrodnicze w ujęciu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej w Gminie Osjaków pt. „Podziwiaj przyrodę i ucz się na jej łonie”
z dziedziny edukacji ekologicznej otrzymała dofinansowane w formie dotacji ze środków

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Beneficjent:  Gmina Osjaków

 

Operacja pn. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czernice mająca na celu podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich,  zaspokajanie potrzeb mieszkańców i osób odwiedzających obszar działania LGD w zakresie turystyki i rekreacji poprzez zagospodarowanie miejsca, które będzie służyć temu celowi współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


  INFORMACJA

Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego

Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie

na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie

ul. Targowa 26

98-320 Osjaków

tel. 43 842 33 91

www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".