Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Osjaków

Kolorowy pasek

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, ze dla upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w ramach treningu systemu alarmowania w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 zostaną na terenie województwa łódzkiego załączone na jedną minutę syreny alarmowe.

Włączenie syren zostanie dokonane przez Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego.


 OSTRZEŻENIE Nr 41
 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo łódzkie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 30.07.2017 do godz. 04:00 dnia 31.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.19:00 dnia 03.08.2017 OSTRZEŻENIE nr 40 na UPAŁ/2 wydane o godz.12:53 dnia 29.07.2017.
Dyżurny synoptyk: Piotr Szewczak
Godzina i data wydania: godz. 13:01 dnia 30.07.2017

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Osjaków

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że w dniach od  31.07.2017r. do 03.08.2017r. od godziny 6.00 na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu z firmy EKO-REGION Sp. z o.o. przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

31.07 (poniedziałek) Drobnice, Raduczyce, Kajdas, Raducki Folwark, Kolonia Raducka, Józefina, Jasień, Nowa Wieś, Dębina, Skaleniec
01.08 (wtorek) Osjaków
 02.08 (środa) Chorzyna, Kuźnica Strobińska, Kuźnica Ługowska, Krzętle, Zofia, Gabrielów, Felinów
03.08 (czwartek) Walków, Borki Walkowskie, Czernice, Dolina Czernicka, Kolonia Dąbrowice, Piskornik Czernicki, Huta Czernicka
                              
Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
- złom metalowy
- dywany, wykładziny
- zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
- odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
- zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
- opony,
- opakowania z tworzyw sztucznych (beczki, skrzynki, wiadra).

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane :
- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

Ze względów organizacyjnych związanych z realizacją odbioru, uprzejmie proszę o przestrzeganie wyżej wymienionych ustaleń.

Wójt Gminy Osjaków
  /-/ Jarosław Trojan


 Odnawialne źródła energii - nowy termin rozstrzygnięcia konkursu

Wszystkich zainteresowanych wynikami konkursu ogłoszonego przez Województwo Łódzkie w ramach naboru: Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, w którym Gmina Osjaków złożyła wniosek o dofinansowanie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany w zakresie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów oraz planowanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu. Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Wskazany przez Zarząd Województwa nowy termin ogłoszenia wyników konkursu przypada na wrzesień 2017r.

Przypominamy, że chodzi o pozyskanie przez Gminę Osjaków funduszy zewnętrznych na:
- instalację ogniw fotowoltaicznych
- instalację kotłów na biomasę.

Więcej informacji: TUTAJ


 Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Osjaków zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy na spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie propozycji do projektu uchwały Rady Gminy Osjaków W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości W ramach pomocy de minimis.

WIĘCEJ


Osjaków, dnia 9 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


  Zarządzenie Nr 176/2017
Wójta Gminy Osjaków
z dnia 13 kwietnia

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

WIĘCEJ


 Usuwanie drzew i krzewów po zmianie przepisów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz sposobu i wysokości naliczanych opłat. Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie katalogu wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

WIĘCEJ


 OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osjaków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

WIĘCEJ


Urząd Gminy w Osjakowie zaprasza przedsiębiorców, mieszkańców do korzystania z programów priorytetowych w ramach ochrony środowiska realizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

WIĘCEJ


Osjaków dn. 28 grudnia 2016 r.

   Gmina Osjaków informuje, że zadanie pn.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków”

jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w kwocie do 7995,00 zł, na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 733/BN/D/2016
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Koszt całkowity zadania: 15.990,00 zł.

W ramach zadania opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osjaków.

www.zainwestujwekologie.pl


   Umowa Dotacji NR 168/EE/D/2016
z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania  pn.

Ochrona walorów przyrodniczych na terenie Gminy Osjaków – etap II

z dziedziny edukacji ekologicznej w ramach konkursu pn.:

„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016”

otrzymała dofinansowane w kwocie do 21 500,00 zł  w formie dotacji  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity zadania: 29 300,00 zł.
www.zainwestujwekologie.pl 

 


 

Projekt pn. „Klub Dziecięcy w Gminie Osjaków=możliwość powrotu do pracy rodziców” nr RPLD-10.01.00-IZ.00-10-001/16
finansowany   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Działanie X. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie X.1. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.
Realizacja projektu od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.    na kwotę 88 192,50 zł

WIĘCEJ

Pliki do pobrania


 Projekt

"Promocja walorów kulturowych i tradycji regionu"

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 INFORMACJA

Urząd Gminy w Osjakowie informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Osjaków w dniu 21 marca 2016 roku Uchwały NR XVIII/102/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Osjaków (PSZOK), punkt ten czynny będzie od dnia 1 maja 2016 roku w każdy wtorek i piątek od godziny 9.00 do 11.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 10.00.

WIĘCEJ


Informacja dla rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2016r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osjakowie czekają na Państwa:

- w każdy poniedziałek i środę do godziny 17:00;
- w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 12:00;

ZAPRASZAMY

Od kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. włącznie,  świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po  1 lipca 2016 r. świadczenia ...

WIĘCEJ


 Gmina Osjaków informuje, że na realizację zadania pn.

Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Osjaków – III etap

z dziedziny racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi otrzymała dofinansowane w kwocie 23.173,00 zł w formie dotacji na podstawie Umowy Dotacji Nr 574/OZ/D/2015 z dnia 22 października 2015 r. ze środków udostępnionych przez:

- NFOŚ i GW w kwocie 11.704,00 zł
- WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 11.469,00 zł
-
Koszt całkowity zadania: 23.408,84 zł.

W ramach zadania unieszkodliwiono 52,3 Mg azbestu z terenu Gminy Osjaków.
link do strony
www.zainwestujwekologie.pl

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


 Zadanie pod nazwą
"Zakup zestawu sprzętowego do prac związanych
z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej
i urządzeń melioracyjnych na terenie
Gminy Osjaków"
dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi


 INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień
przypominających o płatnościach wobec Gminy Osjaków za pomocą
wiadomości SMS,prosimy o wypełnienie poniżej
zamieszczonego
formularza zgłoszenia i dostarczenie go do sekretariatu
Urzędu Gminy w Osjakowie

 


 GODZINY PRACY
URZĘDU GMINY W OSJAKOWIE

Z dniem 31 sierpnia 2015 r. Urząd Gminy w Osjakowie pracuje w godzinach:

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

    
                
                  
          
                 


 Telefony alarmowe obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Konserwatorzy:
1. Waldemar Kostrzewa    607 170 044  - sieć wodociągowa
2. Krzysztof Kurzyński    693 409 920 – sieć wodociągowa
3. Mirosław Furmańczyk   693 409 907 – sieć kanalizacyjna
4. Zenon Drutowski   607 180 113 – sieć kanalizacyjna

Pracownicy administracyjni:
1. Aleksandra Hurylska-Sztyk  661 888 469
2. Wioletta Sroka    667 711 333 – Kierownik referatu


Rządowe Centrum Legislacji ogłasza, że wersja autentyczna elektronicznego
Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego będzie dostępna wyłącznie
na stronach internetowych :

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

http://dziennik.lodzkie.eu


Urząd Gminy w Osjakowie
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków
tel. 43 842 33 91
www.osjakow.pl

Zaprzyjaźniona strona poświęcona naszej gminie :
www.osjakowianie.pl/


Urząd Gminy w Osjakowie informuje, że opłatę skarbową uiszcza się:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy

Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie Oddział w Osjakowie

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050


Dla wnioskodawców przebywających za granicą:

Nr 46 9251 1019 0011 1285 2000 0050

SWIFT CODE: GBWCPLPP


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij